Sản phẩm được học viên của Nguyen Rendering thực hiện từ khâu chọn hình ảnh công trình tham khảo thực tế đến diễn họa thành phối cảnh 3D hoàn thiện. 

NGUYENRENDERING