Sản phẩm được học viên của Nguyen Rendering thực hiện từ khâu chọn hình ảnh chụp công trình thực tế để tham khảo đến diễn họa thành phối cảnh 3D hoàn thiện. 

NGUYENRENDERING